Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Thailand (TH) 1,814,847 99.9859%
Singapore (SG) 256 0.0141%