Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America 382,906 99.9958%
Canada 8 0.0021%
Israel 4 0.0010%
Mexico 4 0.0010%