Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America 16,842,760 100.0000%