Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Algeria 4,349,696 99.9941%
American Samoa 256 0.0059%