Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Hong Kong (HK) 464,904 100.0000%