Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
- 268,435,456 100.0000%
Netherlands (NL) 8 0.0000%