Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
France (FR) 8 100.0000%