Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Brazil (BR) 66,048 100.0000%