Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Korea (Republic of) (KR) 46,177,536 99.9999%
United States of America (US) 32 0.0001%
Singapore (SG) 6 0.0000%