Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Canada (CA) 66,472 100.0000%