Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America (US) 54,642,174 100.0000%
Anguilla (AI) 2 0.0000%