Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (GB) 198,144 100.0000%