Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America (US) 221,359,872 99.9999%
Germany (DE) 256 0.0001%