Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
China (CN) 20,788,716 100.0000%