Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
China 35,308,697 99.8090%
Hong Kong 65,536 0.1853%
United States of America 2,048 0.0058%