Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
India (IN) 9,234,121 100.0000%
Germany (DE) 2 0.0000%