Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Brazil 56 100.0000%