Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Japan (JP) 65,536 100.0000%