Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Egypt 3,483,614 99.9977%
Italy 80 0.0023%