Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Brazil 1,060 100.0000%