Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Brazil 147,460 100.0000%