Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America 222,376,959 99.9994%
Hungary 1,024 0.0005%
Germany 256 0.0001%
Japan 1 0.0000%