Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Japan 25,236,919 99.9989%
United States of America 264 0.0010%
Turkey 1 0.0000%