Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America 65,551 99.9985%
Netherlands 1 0.0015%