Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
South Africa 398,336 100.0000%