Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
New Zealand 18,432 100.0000%