Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Japan 65,568 99.9695%
United States of America 20 0.0305%